polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Dalian Trading z siedzibą w Szczecinie ul. Św. Ducha 5A/2  Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne, zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Przy zawieraniu umowy pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

 • nazwisko i imiona,
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
 • numer kontaktowy
 • adres e-mail
 • numer ewidencyjny NIP,
 • inne dane przekazane nam podczas rozmowy, w wiadomości e-mail lub inny sposób, jeśli są nam potrzebne do wykonania umowy lub innych obowiązków.

Bez tych danych nie moglibyśmy: wystawiać faktur, przechowywać informacji niezbędnych do rozpatrywania reklamacji.

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia bądź wycofania wyrażonej zgody (czas obowiązywania wyrażonej zgody to 15 lat) , o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Pozyskiwane dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.
Odbiorcami tymi mogą być: organy państwowe (np. Prokuratura, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), inni administratorzy (np. firma kurierska dostarczająca Państwu umowę z nami bądź składane zamówienia, banki).

W związku z przetwarzaniem osobowym przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne lub uległy zmianie.
 • prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do określonych celów.
 • prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.
 • prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 • prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, wysyłać pytania dotyczące danych osobowych kontaktując się z nami za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

 • wysyłając e-mail na adres: rodo@netland.pl
 • wysyłając na adres korespondencyjny: Dalian Trading 70-205 Szczecin Św. Ducha 5a/2 lub Dalian Trading 70-377 Szczecin Garncarska 5